Menu

Zásady ochrany osobních údajů

DISprojekt s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČO 60715227, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15988 (dále také jako „Společnost“ nebo „My“) jako Správce osobních údajů, Vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Společnost zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy na zákonném základě. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Společnosti zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu daných osob.

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Pouze My zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud dochází k předání jiné osobě děje se tak vždy na základě zákonného titulu, tedy na základě právní povinnosti nebo na základě písemné smlouvy se subjektem poskytujícím dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Osobní údaje nesdílíme s jinými subjekty mimo naši Společnost, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

S vaším souhlasem: Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet s jiným subjektem mimo naši Společnost. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas. Propagace: U zpracovávaných projektů můžeme pořizovat např. fotodokumentaci, sloužící jako podklad v propagačních materiálech nebo jako reference na webových stránkách.

Za účelem externího zpracování Osobního údaje: Naše Společnost poskytuje osobní údaje v nezbytném a minimálních rozsahu důvěryhodným firmám či osobám, které Společnosti poskytují služby (např. účetní ,subdodavatelé, úřady aj.), aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

Z právních důvodů: Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo naši Společnost, pokud jsme přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou nutné za účelem: dodržení platných zákonů či nařízení, uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům, ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší Společnosti, našich klientů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Společnost zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Společnost pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod daných osob.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které jsou vymezeny ve zvláštních právních předpisech, či jsou nezbytné pro plnění smluvních podmínek, event. které jsou získané přímo z veřejně dostupných rejstříků a databází. Jedná se především o tyto osobní údaje: Název obchodní firmy nebo společnosti, IČO, jméno a příjmení, adresa, číslo účtu, fakturační údaje, emailová adresa, telefonní číslo, informace o vlastnictví určité nemovitosti nebo autorství díla/projektu a další údaje poskytnuté Subjektem údajů k naplnění obchodního vztahu.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů a to maximálně 10 let, s ohledem na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo po dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a případně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

4. COOKIES

Naše webové stránky měří pomocí souborů cookies jejich návštěvnost. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

5. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese disprojekt@volny.cz nebo osobně v sídle Společnosti. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali.

Právo na opravu znamená, že můžete Společnost požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že každý Subjekt údajů má právo na námitku proti zpracování Osobních údajů. Právo na námitku umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje konkrétní situace Subjektu údajů – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na straně Subjektu údajů existují konkrétní důvody, proč nechce, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy Správci jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

6. JAK JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s vnitřní směrnicí Společnosti, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů

nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahující osobní údaje.

7. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoli podání ve věci Vašich osobních údajů včetně odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím kontaktujte nás písemně na naší emailové adrese disprojekt@volny.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 s účinností na dobu neurčitou.